© 2015 - 2017 NasKraj.sk | Created by Stingray Studio

Vitajte na stránkach členov poslaneckého klubu KDH v Bratislavskom samosprávnom kraji, jeho sympatizantov, či aktívnych občanov, ktorým záleží na rozvoji BSK. Sledujeme zaobchádzanie s verejnými zdrojmi nášho kraja, prinášame informácie z krajskej komunálnej politiky. Budeme radi, ak sa zapojíte, napíšete, alebo sa s nami stretnete. Som presvedčený, že najdôležitejšou funkciou poslaneckého mandátu je zastupovať občanov, a keďže v tomto volebnom období (2013 - 2017) ste tieto mandáty zverili práve nám, prinášame túto možnosť zasahovať do krajskej regionálnej politiky bez toho, aby ste museli vstúpiť do politickej strany alebo, aby ste sa stali „profesionálnym“ politikom.

Vážení občania,
volám sa Juraj Lauko a som poslancom Bratislavského samosprávneho kraja (BSK). Túto stránku som s podporov svojich kolegov založil najmä preto, aby sme vás mohli lepšie informovať o činnosti, ktorú vo svojich funkciách vykonávame. Našim cieľom je aktívne informovať najmä o dianí v zastupiteľstve BSK, zverejňovať naše stanoviská, informovať o našich hlasovaniach (ako a prečo sme hlasovali ku každému bodu programu), ale aj motivovať ľudí k aktívnemu zapájaniu sa do veci verejných!


Mgr. Juraj Lauko, PhD.

naskraj.sk, nas kraj, bratislavsky kraj, bratislavsky samospravny kraj, bsk, bratislava, stare mesto, nove mesto, ruzinov, raca, vajnory, vrakuna, petrzalka, karlova ves, devinska nova ves, lamac, dubravka, okres bratislava I, okres bratislava II, okres bratislava III, okres bratislava IV, okres bratislava V, okres malacky, okres pezinok, okres senec, Ing. Pavol Baxa, Ing. Martin Berta, Mgr. Juraj Lauko PhD., RNDr. Peter Mach, Ing. Tatiana Mikušová, Ing. Ivan Patoprstý, Ing. Dušan Pekár, Mgr. Lukáš Pokorný, Ing. Peter Šramko

V súčasnosti NasKraj.sk beží v Beta verzii nakoľko prebieha dolaďovanie a napĺňanie predmetnej stránky obsahom. Za trpezlivosť ďakujeme :-)

naskraj.sk, nas kraj, bratislavsky kraj, bratislavsky samospravny kraj, bsk, bratislava, stare mesto, nove mesto, ruzinov, raca, vajnory, vrakuna, petrzalka, karlova ves, devinska nova ves, lamac, dubravka, okres bratislava I, okres bratislava II, okres bratislava III, okres bratislava IV, okres bratislava V, okres malacky, okres pezinok, okres senec, Ing. Pavol Baxa, Ing. Martin Berta, Mgr. Juraj Lauko PhD., RNDr. Peter Mach, Ing. Tatiana Mikušová, Ing. Ivan Patoprstý, Ing. Dušan Pekár, Mgr. Lukáš Pokorný, Ing. Peter Šramko

NasKraj.sk

Pozvánka na rokovanie zastupiteľstva BSK

Pozývame Vás na XI. pracovné zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja, ktoré sa uskutoční dňa 26. júna 2015 (piatok) o 9.00 hod. v rokovacej sále Úradu Bratislavského samosprávneho kraja, prízemie, Sabinovská 16 v Bratislave.

Pozvánka na rokovanie zastupiteľstva BSK

Program:

Otvorenie zasadnutia, voľba overovateľov zápisnice, návrhovej komisie a schválenie programu.

 • 1. Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja s termínom plnenia máj – jún 2015.
 • 2. Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja zo dňa 24.4.2015.
 • 3. Správa z hodnotenia PHSR BSK 2014-2020 za rok 2014.
 • 4. Informácia o spracovanom dokumente „Stratégia znižovania energetickej náročnosti budov vo vlastníctve BSK“.
 • 5. Návrh Záverečného účtu Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2014.
 • 6. Stratégia rozvoja kultúry v Bratislavskom samosprávnom kraji na roky 2015-2020.
 • 7. Schválenie zriadenia odplatného vecného bremena v prospech Obce Gajary, spočívajúceho v práve uloženia, údržby a opravy miestnej kanalizácie a vodovodu, na majetku BSK.
 • 8.Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na dlhodobý nájom prebytočného majetku, býv. muničných skladov vrátane pozemkov v k. ú. Záhorská Bystrica, vedených na LV č. 4877.
 • 9. Určenie prebytočného majetku a vyhlásenie OVS na predaj nehnuteľného majetku – pozemkov a stavieb v k. ú. Pezinok.
 • 10. Určenie prebytočného majetku a vyhlásenie OVS na predaj nehnuteľného majetku – stavba súp.č.1848, Kudláková ulica č. 7, Bratislava – Dúbravka.
 • 11. Schválenie dlhodobého prenájmu stavby – na Krásnohorskej ulici č. 14, v Bratislave – Petržalke, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 • 12. Schválenie kúpy národnej kultúrnej pamiatky synagógy v Senci do vlastníctva Bratislavského samosprávneho kraja za účelom zriadenia polyfunkčného kultúrneho centra Bratislavského samosprávneho kraja a stálej expozície židovskej kultúry.
 • 13. Návrh na poskytnutie dotácií v zmysle VZN BSK č. 6/2012 o poskytnutí dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja – Naša škôlka – Náš kraj.
 • 14. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK.
 • 15. Integrovaný dopravný systém v Bratislavskom kraji. Zmena dokumentu Delenie tržieb medzi dopravcov BID.
 • 16. Rozšírenie Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji – úplná tarifná integrácia (III. etapa).
 • 17. Memorandum o partnerstve a spolupráci medzi Bratislavským samosprávnym krajom a Krajskou organizáciou Jednoty dôchodcov na Slovensku v Bratislave.
 • 18. Návrh plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra Bratislavského samosprávneho kraja na 2. polrok 2015.
 • 19. Rôzne – Všeobecná rozprava a interpelácie.
 • 20.Záver.

Bratislavský samosprávny kraj

Bratislavský samosprávny kraj

Bratislavský kraj je kraj na západe Slovenska. Najväčším mestom kraja je hlavné mesto Bratislava. Jeho územie je zároveň územím Bratislavského samosprávneho kraja a zároveň oblasťou RŠÚJ 2 (región NUTS 2) SK01.

 • Celková rozloha: 2 053 km² (205 300 ha)
 • Počet obyvateľov (31. december 2014): 625 167
 • Hustota osídlenia: 304,57 obyv./km²
 • Krajské mesto: Bratislava
 • Najvyšší bod: Vysoká 754 m n. m.
Okresy BSK
 • Okres Bratislava I
 • Okres Bratislava II
 • Okres Bratislava III
 • Okres Bratislava IV
 • Okres Bratislava V
 • Okres Malacky
 • Okres Pezinok
 • Okres Senec
Úrad BSK

Úrad Bratislavského samosprávneho kraja
Sabinovská 16
P.O.Box 106
820 05 Bratislava 25

IČO: 360 636 06
DIČ: 2021 608 369

Ústredňa: 02/4826 4111
Fax: 02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Zastupiteľstvo BSK

Zastupiteľstvo je zbor zložený z poslancov samosprávneho kraja zvolených v priamych voľbách. Spôsob voľby poslancov zastupiteľstva ustanovuje osobitný zákon. Zastupiteľstvo určí počet poslancov na celé volebné obdobie v pomere 12 000 až 15 000 obyvateľov na jedného poslanca a určí volené obvody podľa osobitného zákona. Funkčné obdobie zastupiteľstva sa skončí zložením sľubu poslancov novozvoleného zastupiteľstva. Zastupiteľstvu je vyhradené rozhodovať o základných otázkach samosprávneho kraja.

Predseda BSK
Podpredsedovia BSK
 • Ing. Martin Berta, CSc. (KDH)
 • Ing. Igor Bendík (SaS)
 • PhDr. Gabriella Németh (SMK)
 • PhDr. Alžbeta Ožvaldová (Most-Híd)
 • RNDr. Martin Zaťovič (SDKÚ-DS)
Poslanci BSK
 • RNDr. Anna Zemanová
 • RNDr. Martin ZAŤOVIČ
 • Ing. Ildikó VIRÁGOVÁ
 • Mgr. Peter ŠVARAL
 • Ing. Peter ŠRAMKO
 • PhDr. František ŠEBEJ CSc.
 • Mgr. Oliver SOLGA
 • Mgr. Ladislav SNOPKO
 • Ing. Vladimír SLOBODA
 • Ing. Zuzana SCHWARTZOVÁ
 • Ing. István POMICHAL PhD.
 • Mgr. Lukáš POKORNÝ
 • Ing. Dušan PEKÁR
 • Ing. Ivan PATOPRSTÝ
 • Ing. arch. Mgr. Art. Elena PÄTOPRSTÁ
 • PhDr. Alžbeta OŽVALDOVÁ
 • JUDr. Ivo NESROVNAL
 • PhDr. Gabriella NÉMETH
 • Ing. Tatiana MIKUŠOVÁ
 • Ing. Roman MAROŠ
 • Ing. Ján KARMAN
 • Mgr. DiS Juraj KADNÁR
 • Ing. Juraj KÁČER
 • Mgr. Attila HORVÁTH
 • MUDr. Marián HARAMIA
 • Ing. Ladislav GUJBER
 • Ing. Pavol GALAMBOŠ
 • Mgr. Peter FITZ
 • Gabriela FERENČÁKOVÁ
 • Mgr. Ondrej DOSTÁL
 • Oskar DOBROVODSKÝ
 • Ing. Eduard DEMEL
 • Mgr. Richard ČERVIENKA
 • RNDr. Marta ČERNÁ
 • Jana CIGÁNIKOVÁ
 • prof. PaedDr. René BÍLIK CSc.
 • Ing. Martin BERTA
 • Ing. Igor BENDÍK
 • Ing. Pavol BAXA
 • Peter ÁGOSTON
 • RNDr. Peter MACH
 • Mgr. Martin MACEJKA
 • Mgr. Juraj LAUKO PhD.
 • Mgr. Rudolf KUSÝ
Rokovanie zastupiteľstva BSK na rok 2015
Rokovanie zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja na rok 2015
20.02.2015 (Piatok)
24.04.2015 (Piatok)
26.06.2015 (Piatok)
25.09.2015 (Piatok)
28.10.2015 (Streda)
06.11.2015 (Piatok)
11.12.2015 (Piatok)

poslanci

"Poslanci Bratislavského samosprávneho kraja."

 • naskraj.sk, nas kraj, bratislavsky kraj, bratislavsky samospravny kraj, bsk, bratislava, stare mesto, nove mesto, ruzinov, raca, vajnory, vrakuna, petrzalka, karlova ves, devinska nova ves, lamac, dubravka, okres bratislava I, okres bratislava II, okres bratislava III, okres bratislava IV, okres bratislava V, okres malacky, okres pezinok, okres senec, Ing. Pavol Baxa, Ing. Martin Berta, Mgr. Juraj Lauko PhD., RNDr. Peter Mach, Ing. Tatiana Mikušová, Ing. Ivan Patoprstý, Ing. Dušan Pekár, Mgr. Lukáš Pokorný, Ing. Peter Šramko
 • naskraj.sk, nas kraj, bratislavsky kraj, bratislavsky samospravny kraj, bsk, bratislava, stare mesto, nove mesto, ruzinov, raca, vajnory, vrakuna, petrzalka, karlova ves, devinska nova ves, lamac, dubravka, okres bratislava I, okres bratislava II, okres bratislava III, okres bratislava IV, okres bratislava V, okres malacky, okres pezinok, okres senec, Ing. Pavol Baxa, Ing. Martin Berta, Mgr. Juraj Lauko PhD., RNDr. Peter Mach, Ing. Tatiana Mikušová, Ing. Ivan Patoprstý, Ing. Dušan Pekár, Mgr. Lukáš Pokorný, Ing. Peter Šramko
 • naskraj.sk, nas kraj, bratislavsky kraj, bratislavsky samospravny kraj, bsk, bratislava, stare mesto, nove mesto, ruzinov, raca, vajnory, vrakuna, petrzalka, karlova ves, devinska nova ves, lamac, dubravka, okres bratislava I, okres bratislava II, okres bratislava III, okres bratislava IV, okres bratislava V, okres malacky, okres pezinok, okres senec, Ing. Pavol Baxa, Ing. Martin Berta, Mgr. Juraj Lauko PhD., RNDr. Peter Mach, Ing. Tatiana Mikušová, Ing. Ivan Patoprstý, Ing. Dušan Pekár, Mgr. Lukáš Pokorný, Ing. Peter Šramko
 • naskraj.sk, nas kraj, bratislavsky kraj, bratislavsky samospravny kraj, bsk, bratislava, stare mesto, nove mesto, ruzinov, raca, vajnory, vrakuna, petrzalka, karlova ves, devinska nova ves, lamac, dubravka, okres bratislava I, okres bratislava II, okres bratislava III, okres bratislava IV, okres bratislava V, okres malacky, okres pezinok, okres senec, Ing. Pavol Baxa, Ing. Martin Berta, Mgr. Juraj Lauko PhD., RNDr. Peter Mach, Ing. Tatiana Mikušová, Ing. Ivan Patoprstý, Ing. Dušan Pekár, Mgr. Lukáš Pokorný, Ing. Peter Šramko
 • naskraj.sk, nas kraj, bratislavsky kraj, bratislavsky samospravny kraj, bsk, bratislava, stare mesto, nove mesto, ruzinov, raca, vajnory, vrakuna, petrzalka, karlova ves, devinska nova ves, lamac, dubravka, okres bratislava I, okres bratislava II, okres bratislava III, okres bratislava IV, okres bratislava V, okres malacky, okres pezinok, okres senec, Ing. Pavol Baxa, Ing. Martin Berta, Mgr. Juraj Lauko PhD., RNDr. Peter Mach, Ing. Tatiana Mikušová, Ing. Ivan Patoprstý, Ing. Dušan Pekár, Mgr. Lukáš Pokorný, Ing. Peter Šramko
 • naskraj.sk, nas kraj, bratislavsky kraj, bratislavsky samospravny kraj, bsk, bratislava, stare mesto, nove mesto, ruzinov, raca, vajnory, vrakuna, petrzalka, karlova ves, devinska nova ves, lamac, dubravka, okres bratislava I, okres bratislava II, okres bratislava III, okres bratislava IV, okres bratislava V, okres malacky, okres pezinok, okres senec, Ing. Pavol Baxa, Ing. Martin Berta, Mgr. Juraj Lauko PhD., RNDr. Peter Mach, Ing. Tatiana Mikušová, Ing. Ivan Patoprstý, Ing. Dušan Pekár, Mgr. Lukáš Pokorný, Ing. Peter Šramko
 • naskraj.sk, nas kraj, bratislavsky kraj, bratislavsky samospravny kraj, bsk, bratislava, stare mesto, nove mesto, ruzinov, raca, vajnory, vrakuna, petrzalka, karlova ves, devinska nova ves, lamac, dubravka, okres bratislava I, okres bratislava II, okres bratislava III, okres bratislava IV, okres bratislava V, okres malacky, okres pezinok, okres senec, Ing. Pavol Baxa, Ing. Martin Berta, Mgr. Juraj Lauko PhD., RNDr. Peter Mach, Ing. Tatiana Mikušová, Ing. Ivan Patoprstý, Ing. Dušan Pekár, Mgr. Lukáš Pokorný, Ing. Peter Šramko
 • naskraj.sk, nas kraj, bratislavsky kraj, bratislavsky samospravny kraj, bsk, bratislava, stare mesto, nove mesto, ruzinov, raca, vajnory, vrakuna, petrzalka, karlova ves, devinska nova ves, lamac, dubravka, okres bratislava I, okres bratislava II, okres bratislava III, okres bratislava IV, okres bratislava V, okres malacky, okres pezinok, okres senec, Ing. Pavol Baxa, Ing. Martin Berta, Mgr. Juraj Lauko PhD., RNDr. Peter Mach, Ing. Tatiana Mikušová, Ing. Ivan Patoprstý, Ing. Dušan Pekár, Mgr. Lukáš Pokorný, Ing. Peter Šramko
 • naskraj.sk, nas kraj, bratislavsky kraj, bratislavsky samospravny kraj, bsk, bratislava, stare mesto, nove mesto, ruzinov, raca, vajnory, vrakuna, petrzalka, karlova ves, devinska nova ves, lamac, dubravka, okres bratislava I, okres bratislava II, okres bratislava III, okres bratislava IV, okres bratislava V, okres malacky, okres pezinok, okres senec, Ing. Pavol Baxa, Ing. Martin Berta, Mgr. Juraj Lauko PhD., RNDr. Peter Mach, Ing. Tatiana Mikušová, Ing. Ivan Patoprstý, Ing. Dušan Pekár, Mgr. Lukáš Pokorný, Ing. Peter Šramko

partneri

"Pridajte sa aj Vy k našim partnerom."

 • naskraj.sk, nas kraj, bratislavsky kraj, bratislavsky samospravny kraj, bsk, bratislava, stare mesto, nove mesto, ruzinov, raca, vajnory, vrakuna, petrzalka, karlova ves, devinska nova ves, lamac, dubravka, okres bratislava I, okres bratislava II, okres bratislava III, okres bratislava IV, okres bratislava V, okres malacky, okres pezinok, okres senec, Ing. Pavol Baxa, Ing. Martin Berta, Mgr. Juraj Lauko PhD., RNDr. Peter Mach, Ing. Tatiana Mikušová, Ing. Ivan Patoprstý, Ing. Dušan Pekár, Mgr. Lukáš Pokorný, Ing. Peter Šramko
 • naskraj.sk, nas kraj, bratislavsky kraj, bratislavsky samospravny kraj, bsk, bratislava, stare mesto, nove mesto, ruzinov, raca, vajnory, vrakuna, petrzalka, karlova ves, devinska nova ves, lamac, dubravka, okres bratislava I, okres bratislava II, okres bratislava III, okres bratislava IV, okres bratislava V, okres malacky, okres pezinok, okres senec, Ing. Pavol Baxa, Ing. Martin Berta, Mgr. Juraj Lauko PhD., RNDr. Peter Mach, Ing. Tatiana Mikušová, Ing. Ivan Patoprstý, Ing. Dušan Pekár, Mgr. Lukáš Pokorný, Ing. Peter Šramko
 • naskraj.sk, nas kraj, bratislavsky kraj, bratislavsky samospravny kraj, bsk, bratislava, stare mesto, nove mesto, ruzinov, raca, vajnory, vrakuna, petrzalka, karlova ves, devinska nova ves, lamac, dubravka, okres bratislava I, okres bratislava II, okres bratislava III, okres bratislava IV, okres bratislava V, okres malacky, okres pezinok, okres senec, Ing. Pavol Baxa, Ing. Martin Berta, Mgr. Juraj Lauko PhD., RNDr. Peter Mach, Ing. Tatiana Mikušová, Ing. Ivan Patoprstý, Ing. Dušan Pekár, Mgr. Lukáš Pokorný, Ing. Peter Šramko
 • naskraj.sk, nas kraj, bratislavsky kraj, bratislavsky samospravny kraj, bsk, bratislava, stare mesto, nove mesto, ruzinov, raca, vajnory, vrakuna, petrzalka, karlova ves, devinska nova ves, lamac, dubravka, okres bratislava I, okres bratislava II, okres bratislava III, okres bratislava IV, okres bratislava V, okres malacky, okres pezinok, okres senec, Ing. Pavol Baxa, Ing. Martin Berta, Mgr. Juraj Lauko PhD., RNDr. Peter Mach, Ing. Tatiana Mikušová, Ing. Ivan Patoprstý, Ing. Dušan Pekár, Mgr. Lukáš Pokorný, Ing. Peter Šramko
 • naskraj.sk, nas kraj, bratislavsky kraj, bratislavsky samospravny kraj, bsk, bratislava, stare mesto, nove mesto, ruzinov, raca, vajnory, vrakuna, petrzalka, karlova ves, devinska nova ves, lamac, dubravka, okres bratislava I, okres bratislava II, okres bratislava III, okres bratislava IV, okres bratislava V, okres malacky, okres pezinok, okres senec, Ing. Pavol Baxa, Ing. Martin Berta, Mgr. Juraj Lauko PhD., RNDr. Peter Mach, Ing. Tatiana Mikušová, Ing. Ivan Patoprstý, Ing. Dušan Pekár, Mgr. Lukáš Pokorný, Ing. Peter Šramko
 • naskraj.sk, nas kraj, bratislavsky kraj, bratislavsky samospravny kraj, bsk, bratislava, stare mesto, nove mesto, ruzinov, raca, vajnory, vrakuna, petrzalka, karlova ves, devinska nova ves, lamac, dubravka, okres bratislava I, okres bratislava II, okres bratislava III, okres bratislava IV, okres bratislava V, okres malacky, okres pezinok, okres senec, Ing. Pavol Baxa, Ing. Martin Berta, Mgr. Juraj Lauko PhD., RNDr. Peter Mach, Ing. Tatiana Mikušová, Ing. Ivan Patoprstý, Ing. Dušan Pekár, Mgr. Lukáš Pokorný, Ing. Peter Šramko
 • naskraj.sk, nas kraj, bratislavsky kraj, bratislavsky samospravny kraj, bsk, bratislava, stare mesto, nove mesto, ruzinov, raca, vajnory, vrakuna, petrzalka, karlova ves, devinska nova ves, lamac, dubravka, okres bratislava I, okres bratislava II, okres bratislava III, okres bratislava IV, okres bratislava V, okres malacky, okres pezinok, okres senec, Ing. Pavol Baxa, Ing. Martin Berta, Mgr. Juraj Lauko PhD., RNDr. Peter Mach, Ing. Tatiana Mikušová, Ing. Ivan Patoprstý, Ing. Dušan Pekár, Mgr. Lukáš Pokorný, Ing. Peter Šramko
 • naskraj.sk, nas kraj, bratislavsky kraj, bratislavsky samospravny kraj, bsk, bratislava, stare mesto, nove mesto, ruzinov, raca, vajnory, vrakuna, petrzalka, karlova ves, devinska nova ves, lamac, dubravka, okres bratislava I, okres bratislava II, okres bratislava III, okres bratislava IV, okres bratislava V, okres malacky, okres pezinok, okres senec, Ing. Pavol Baxa, Ing. Martin Berta, Mgr. Juraj Lauko PhD., RNDr. Peter Mach, Ing. Tatiana Mikušová, Ing. Ivan Patoprstý, Ing. Dušan Pekár, Mgr. Lukáš Pokorný, Ing. Peter Šramko
 • naskraj.sk, nas kraj, bratislavsky kraj, bratislavsky samospravny kraj, bsk, bratislava, stare mesto, nove mesto, ruzinov, raca, vajnory, vrakuna, petrzalka, karlova ves, devinska nova ves, lamac, dubravka, okres bratislava I, okres bratislava II, okres bratislava III, okres bratislava IV, okres bratislava V, okres malacky, okres pezinok, okres senec, Ing. Pavol Baxa, Ing. Martin Berta, Mgr. Juraj Lauko PhD., RNDr. Peter Mach, Ing. Tatiana Mikušová, Ing. Ivan Patoprstý, Ing. Dušan Pekár, Mgr. Lukáš Pokorný, Ing. Peter Šramko
 • naskraj.sk, nas kraj, bratislavsky kraj, bratislavsky samospravny kraj, bsk, bratislava, stare mesto, nove mesto, ruzinov, raca, vajnory, vrakuna, petrzalka, karlova ves, devinska nova ves, lamac, dubravka, okres bratislava I, okres bratislava II, okres bratislava III, okres bratislava IV, okres bratislava V, okres malacky, okres pezinok, okres senec, Ing. Pavol Baxa, Ing. Martin Berta, Mgr. Juraj Lauko PhD., RNDr. Peter Mach, Ing. Tatiana Mikušová, Ing. Ivan Patoprstý, Ing. Dušan Pekár, Mgr. Lukáš Pokorný, Ing. Peter Šramko
 • naskraj.sk, nas kraj, bratislavsky kraj, bratislavsky samospravny kraj, bsk, bratislava, stare mesto, nove mesto, ruzinov, raca, vajnory, vrakuna, petrzalka, karlova ves, devinska nova ves, lamac, dubravka, okres bratislava I, okres bratislava II, okres bratislava III, okres bratislava IV, okres bratislava V, okres malacky, okres pezinok, okres senec, Ing. Pavol Baxa, Ing. Martin Berta, Mgr. Juraj Lauko PhD., RNDr. Peter Mach, Ing. Tatiana Mikušová, Ing. Ivan Patoprstý, Ing. Dušan Pekár, Mgr. Lukáš Pokorný, Ing. Peter Šramko
 • naskraj.sk, nas kraj, bratislavsky kraj, bratislavsky samospravny kraj, bsk, bratislava, stare mesto, nove mesto, ruzinov, raca, vajnory, vrakuna, petrzalka, karlova ves, devinska nova ves, lamac, dubravka, okres bratislava I, okres bratislava II, okres bratislava III, okres bratislava IV, okres bratislava V, okres malacky, okres pezinok, okres senec, Ing. Pavol Baxa, Ing. Martin Berta, Mgr. Juraj Lauko PhD., RNDr. Peter Mach, Ing. Tatiana Mikušová, Ing. Ivan Patoprstý, Ing. Dušan Pekár, Mgr. Lukáš Pokorný, Ing. Peter Šramko